351/2020 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου