354/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Υποβολής και Αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωση ή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου: «Έκτακτες εργασίες σε βρεφονηπιακούς για τη διαμόρφωση χώρων»

354/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Υποβολής και Αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωση ή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου: «Έκτακτες εργασίες σε βρεφονηπιακούς για τη διαμόρφωση χώρων»