362/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης που αφορά στην «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτατες ανάγκες λόγω Covid-19» Ομάδα Α’: Υλικά τηλεδιασκέψεων, Ομάδα Β’: Τηλεοράσεις, Ομάδα Γ΄: Tablet

362/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης που αφορά στην «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτατες ανάγκες λόγω Covid-19» Ομάδα Α’: Υλικά τηλεδιασκέψεων, Ομάδα Β’: Τηλεοράσεις, Ομάδα Γ΄: Tablet