363/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου – Α΄ Ομάδα: Υλικά τηλεδιασκέψεων, Β΄ Ομάδα: Tablet» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

363/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου – Α΄ Ομάδα: Υλικά τηλεδιασκέψεων, Β΄ Ομάδα: Tablet» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης