369/2020 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 354/22-10-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής