372/2020 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6495.0001- λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως- για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου στο κοιμητήριο του Δήμου Ιλίου, ποσού 500,00€