374/2020 – Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

374/2020 – Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ