381/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτακτες ανάγκες λόγω COVID-19 – Β΄ Ομάδα: Υλικά Τηλεδιασκέψεων, Ε΄ Ομάδα: Τηλεοράσεις», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

381/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτακτες ανάγκες λόγω COVID-19 – Β΄ Ομάδα: Υλικά Τηλεδιασκέψεων, Ε΄ Ομάδα: Τηλεοράσεις», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

381/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτακτες ανάγκες λόγω COVID-19 – Β΄ Ομάδα: Υλικά Τηλεδιασκέψεων, Ε΄ Ομάδα: Τηλεοράσεις», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης