391/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Ιλίου με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής»

391/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Ιλίου με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής»

391/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Ιλίου με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής»