396/2020 – Απαλλαγή υπολόγων των υπ΄ αριθμ. 2481/2020 και 2627/2020 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής