407/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παραλαβής προμήθειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσής στο Δήμο Ιλίου»

407/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παραλαβής προμήθειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσής στο Δήμο Ιλίου»

407/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παραλαβής προμήθειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσής στο Δήμο Ιλίου»