413/2020 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 42119/15.07.20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) Πρόσκληση του ΟΕΑΔ