424/2020 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» με άξονα προτεραιότητας 06, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σε υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας»

424/2020 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» με άξονα προτεραιότητας 06, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σε υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας»

424/2020 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» με άξονα προτεραιότητας 06, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σε υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας»