425/2020 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»