426/2020 – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ετών 2019-2020-2021)

426/2020 – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ετών 2019-2020-2021)

426/2020 – Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ετών 2019-2020-2021)