428/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων που αφορούν τις «Δημιουργικές Υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων»