430/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων και τάπητα σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου»