373/2011 – Χορήγηση αδείας 30 ημερών σε Δημοτικό Σύμβουλο,σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

373/2011 – Χορήγηση αδείας 30 ημερών σε Δημοτικό Σύμβουλο,σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου