287/2011 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια Απορριμματοφόρου”