185/2012 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 149/2012 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ της δικαιούχου «Μ. Ορφανίδου – Σ. Λελούδης» Ο.Ε. δια της εκπροσώπου Ορφανίδου Μαργαρίτας ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

185/2012 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 149/2012 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ της δικαιούχου «Μ. Ορφανίδου – Σ. Λελούδης» Ο.Ε. δια της εκπροσώπου Ορφανίδου Μαργαρίτας ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 149/2012 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ της δικαιούχου «Μ. Ορφανίδου – Σ. Λελούδης» Ο.Ε. δια της εκπροσώπου Ορφανίδου Μαργαρίτας ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

ADS1852012.pdfa