214/2012 – Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

214/2012 – Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

AOE2142012.pdfa