Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20/2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21/2008 αγωγός – ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, τουυπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καιεπαναβεβαίωσητου ποσού των«700,49 ευρώ» στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στονκαθένα

Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20/2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21/2008 αγωγός – ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, τουυπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καιεπαναβεβαίωσητου ποσού των«700,49 ευρώ» στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στονκαθένα

Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20/2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21/2008 αγωγός – ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, τουυπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καιεπαναβεβαίωσητου ποσού των«700,49 ευρώ» στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στονκαθένα