045/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) και προμήθεια συναφών ειδών διατροφής για εκδηλώσεις/ημερίδες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

045/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) και προμήθεια συναφών ειδών διατροφής για εκδηλώσεις/ημερίδες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

045/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) και προμήθεια συναφών ειδών διατροφής για εκδηλώσεις/ημερίδες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»