094/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων» (ομάδες 2η, 3η)