096/2024 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ