102/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων»

102/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων»