118/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2024»

118/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2024»

118/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2024»