131/2024 – λήψη απόφασης επί της Α.Δ.Σ. 001/2024 του ΤοΣΠΠα περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας