136/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΜΤ 5361 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Αναστασίου Παπαδόπουλου του Νικολάου λόγω φθορών που υπέστη από εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης

136/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΜΤ 5361 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Αναστασίου Παπαδόπουλου του Νικολάου λόγω φθορών που υπέστη από εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης