145/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»

145/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»