146/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

146/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

146/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»