179/2024 – έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμένων οχημάτων