186/2024 – λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και την έγκριση του τεχνικού δελτίου στο πλαίσιο της υπ. αρ. οικ. 2740/16-5-2024 πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ΔΑΠ6) «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση»

186/2024 – λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και την έγκριση του τεχνικού δελτίου στο πλαίσιο της υπ. αρ. οικ. 2740/16-5-2024 πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ΔΑΠ6) «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση»

186/2024 – λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και την έγκριση του τεχνικού δελτίου στο πλαίσιο της υπ. αρ. οικ. 2740/16-5-2024 πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ΔΑΠ6) «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση»