189/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογράφησης»