194/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 188.269,20 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

194/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 188.269,20 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

194/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 188.269,20 € (συμπ. Φ.Π.Α.)