210/2024 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους