007/2023 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων ανακύκλωσης