012/2024 – Τροποποίηση της 201/2023 ΑΔΣ ως προς τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το νυν υποέργο 1 (πρώην ομάδα Α’ υποέργο 1) που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη «Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του

012/2024 – Τροποποίηση της 201/2023 ΑΔΣ ως προς τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το νυν υποέργο 1 (πρώην ομάδα Α’ υποέργο 1) που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη «Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του

012/2024 – Τροποποίηση της 201/2023 ΑΔΣ ως προς τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το νυν υποέργο 1 (πρώην ομάδα Α’ υποέργο 1) που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη «Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του