014/2024 – Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 234/2018 & 084/2022 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων παλαιών καταργηθεισών οδών στην ιδιοκτησία ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2097 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

014/2024 – Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 234/2018 & 084/2022 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων παλαιών καταργηθεισών οδών στην ιδιοκτησία ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2097 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ