024/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους και & 1 Πολιτικό Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026

024/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους και & 1 Πολιτικό Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026