027/2022 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022

027/2022 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022