033/2022 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης