040-2022 – Λήψη απόφασης για κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα