044/2023 – Συγκρότηση επιτροπών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και της Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/16