056/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 022/2023 ΑΔΣ (με ΑΔΑ: ΨΝΟΙΩΕΒ-ΚΔΡ)