065/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής των άρθρων 186 & 199 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση κινητών πραγμάτων, η οποία αποτελείται από 2 Δημοτικούς Συμβούλους, το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος και 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου για τη χρονική περίοδο από 22.03.2024 έως 30.06.2026

065/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής των άρθρων 186 & 199 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση κινητών πραγμάτων, η οποία αποτελείται από 2 Δημοτικούς Συμβούλους, το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος και 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου για τη χρονική περίοδο από 22.03.2024 έως 30.06.2026

065/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής των άρθρων 186 & 199 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση κινητών πραγμάτων, η οποία αποτελείται από 2 Δημοτικούς Συμβούλους, το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος και 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου για τη χρονική περίοδο από 22.03.2024 έως 30.06.2026