068/2023 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2023