088/2024 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών συντήρησης νησίδων και χώρων πρασίνου