120/2022 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018