133/2022 – Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» {ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ} που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική «2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001294

133/2022 – Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» {ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ} που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική «2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001294

133/2022 – Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» {ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ} που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική «2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001294